1. privacyverklaring

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. Deze verklaring geldt voor alle (sub)domeinen van Svenska Handelsbanken AB (publ) Nederland (“Handelsbanken”). Handelsbanken, gevestigd aan de Herikerbergweg 181, 1101 CN Amsterdam, is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. De verklaring geldt voor de algemene dienstverlening van Handelsbanken. Het kan dat we bij bepaalde diensten uw gegevens op een andere manier verwerken. Dit geven we aan zodra u gebruik gaat maken van deze diensten.

Heeft u vragen na het lezen van deze privacyverklaring? Neem contact op met uw Handelsbanken-kantoor of stel uw vraag per e-mail (dpo-nl@handelsbanken.nl) aan onze Functionaris voor de Gegevensverwerking (Data Protection Officer). 


Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens

Uw privacy beschermen is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Al onze medewerkers kennen ons privacybeleid. Samen hebben we de taak om uw gegevens te beschermen. Ook bij de ontwikkeling van producten en diensten staat uw privacy voorop. Dit doen we door regelmatig technische-, fysieke- en organisatorische maatregelen te nemen. 

In deze privacyverklaring beschrijven we welke gegevens we van u bewaren en gebruiken. Ook vertellen we waarom we dit doen en hoe we aan uw gegevens komen. We leggen uit met wie we uw gegevens mogen delen en hoe lang we ze bewaren. U heeft een keuze in welke gegevens we van u bewaren en u kunt deze ook bekijken.  

Welke persoonsgegevens we gebruiken

Dit zijn de verschillende soorten persoonsgegevens die we van u hebben en gebruiken:

 • Algemene persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en burgerservicenummer.
 • Persoonlijke voorkeuren die u heeft aangegeven, zoals de taal en het accepteren van cookies.
 • Onze producten die u gebruikt, zoals rekeningen, kredieten en deposito’s.
 • Financiële transacties, zoals informatie over af- en bijschrijvingen en aan- en verkoop van financiële instrumenten.
 • Communicatiegegevens, zoals opnames van gesprekken die we met u hebben en communicatie via de mail.
 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres en uw manier van internetbankieren.

In sommige gevallen vragen we ook om gevoelige gegevens die we nodig hebben, zoals geregistreerde schulden of betaalgedrag bij andere organisaties. Soms vragen we om informatie over uw vertegenwoordigers, zoals gevolmachtigden of zaakwaarnemers. Deze informatie vragen en gebruiken we alleen als dit nodig is voor een bepaalde dienst of product. 

Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers zetten we beveiligingsmaatregelen in op onze locaties, zoals cameratoezicht. Hiermee willen we fraude, witwassen en andere vormen van criminaliteit voorkomen. 

Waar we uw persoonsgegevens voor gebruiken

We bewaren alleen persoonsgegevens van u die nodig zijn om gebruik te maken van onze diensten en producten. U heeft altijd een keuze in welke persoonsgegevens u aan ons doorgeeft. Besluit u om bepaalde informatie niet (meer) met ons te delen? Het kan dat we een dienst of product dan niet meer kunnen aanbieden, omdat de gegevens wel nodig zijn. We houden ons aan vier juridische grondslagen tijdens het gebruik van uw persoonsgegevens:

 1. Naleven van een overeenkomst
  Op basis van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten, neemt u diensten bij ons af. De belangrijkste reden om gegevens van u te verzamelen, verwerken en opslaan, is om deze diensten aan u te verlenen, voor te bereiden en (digitaal) te administreren. De telefoongesprekken die u met ons heeft, mogen we monitoren en opnemen. Voor sommige van onze producten zijn we hiertoe wettelijk verplicht, bijvoorbeeld wanneer u via de telefoon financiële instrumenten bij ons koopt. Daarnaast mogen we de opgenomen gesprekken ook gebruiken om telefonisch gemaakte afspraken nog een keer te controleren en om onze dienstverlening te verbeteren.
 2. Noodzakelijk op grond van wet- en regelgeving
  We gebruiken uw persoonsgegevens onder andere om uw identiteit te controleren. We zijn dit wettelijk verplicht. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om uw rekening(en) en andere bankdiensten te analyseren. Zo voorkomen we of sporen we fraude, witwassen en andere criminele activiteiten op. Ook gebruiken we uw persoonsgegevens bij:
  - transacties in financiële instrumenten, zoals aandelen en beleggingsfondsen. 
  - het naleven van veiligheidsregels, bijvoorbeeld bij internet- en mobielbankieren. 
  - het verzorgen van rapportages aan de autoriteiten, zoals de Belastingdienst of toezichthouders. 
  - het naleven van regelgeving over accounting, risicobeheer en het bijhouden van statistieken. 
  - video-opnames, voor uw en onze veiligheid.
 3. Gerechtvaardigd belang van de bank 
  We gebruiken uw persoonsgegevens om ons aanbod aan producten en diensten aan te sluiten op wat u nodig heeft. Om die reden zetten we uw persoonsgegevens ook in voor:
  - het uitvoeren van markt- en klantanalyses om onze producten en diensten te verbeteren. 
  - het uitvoeren van marketingactiviteiten, zodat u op de hoogte blijft van mogelijk interessante producten voor u (tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt). 
  - voor risicomanagement en statistieken, bijvoorbeeld om onze modellen voor kredietbeoordelingen te verbeteren.
 4. Met uw toestemming 
  Soms hebben we uw toestemming nodig om bepaalde persoonsgegevens te gebruiken. Als we deze willen gebruiken, dan vragen we u via een aparte schriftelijke verklaring om uw toestemming. U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken. In de schriftelijke verklaring leest u hoe. We vragen uw toestemming bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt. Bij uw eerste bezoek krijgt u een melding over cookies. U wordt gevraagd om deze te accepteren of te weigeren. Accepteert u de cookies? Dan slaan we uw IP-adres op. Dit is nodig voor veiligheidsredenen. Lees meer over hoe we cookies gebruiken

Geautomatiseerde beslissingen op basis van uw profiel 

Soms maken we bij het aanbieden van een dienst een geautomatiseerde keuze voor u. Dit doen we aan de hand van uw profiel. Dit profiel gaat uit van uw gegevens die bij ons bekend zijn. Nemen we een besluit op basis van uw profiel? Dan informeren we u daarover. 

Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen

We krijgen de gegevens direct van u. Bijvoorbeeld wanneer u een rekening bij ons opent, een lening bij ons afsluit of betalingen via ons doet. En soms vragen we informatie aan bij organisaties als de Belastingdienst, het Bureau Krediet Registratie of het Kadaster. Dit doen we alleen als deze informatie nodig is om gebruik te maken van onze diensten. 

Met wie we uw gegevens delen

We mogen uw gegevens niet delen, maar er zijn uitzonderingen waarbij dit wel mag. Soms zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens te delen. Bijvoorbeeld als de overheid hierom vraagt. En soms delen we uw gegevens met bedrijven buiten de Handelsbanken Groep die ons helpen bij onze dienstverlening. Met de volgende organisaties delen we soms persoonsgegevens:

 • Derde partijen die contractuele diensten aan ons verlenen, zoals betalingsdienstverleners.
 • Kredietbeoordelingsorganisaties, wanneer u een lening bij ons aanvraagt.
 • Banken en betaalinstellingen in landen in en buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte wanneer we op uw verzoek geld overmaken.
 • De overheid, toezichthouders of de Belastingdienst om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derde landen

Soms moeten we uw persoonsgegevens delen met partijen buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte. Deze partijen noemen we derde landen. We delen uw gegevens bijvoorbeeld wanneer we geld of een ander vermogensbestanddeel over moeten maken naar een ontvanger in een derde land. Dit gebeurt alleen op uw verzoek of op basis van een gesloten overeenkomst tussen u en ons. In sommige gevallen verplicht een autoriteit uit een derde land ons om uw persoonsgegevens te delen. 

Hebben we geen overeenkomst met u gesloten? Dan mogen we uw gegevens alleen delen onder de volgende voorwaarden:

 • De Europese Commissie heeft vastgesteld dat er in het derde land voldoende beschermende waarborgen bestaan.
 • Er is sprake van andere waarborgen, zoals clausules in door ons met derde partijen gesloten overeenkomsten en bedrijfsreglementen.
 • Er is specifieke toestemming van een Toezichthouder, of
 • Het delen van gegevens is toegestaan op basis van toepasselijke wetgeving.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als we dat nodig vinden om ons aan de overeenkomst met u te houden. Ook bewaren we uw gegevens zolang u gebruikmaakt van onze producten of diensten. Stopt u met een product of dienst? Dan moeten we sommige persoonsgegevens van u toch bewaren. Dit hangt af van het soort product of dienst waarvan u gebruikmaakt. Dit doen we om de Belastingdienst op de hoogte te houden. Of omdat we ons moeten houden aan boekhoudregels en de eisen om witwassen te voorkomen. 

Heeft u een overeenkomst met ons voor een product of dienst? Dan bewaren we uw gegevens tot zeven jaar. Hebben we geen overeenkomst, maar gaat u wel met ons in gesprek over een product of dienst? In dit geval bewaren we uw gegevens tot maximaal dertien maanden. 

Hoe u invloed heeft op de gegevens die we van u bewaren en hoe u deze kunt bekijken

Recht op inzage - U kunt ons op ieder moment (in principe kosteloos) verzoeken om inzage in (een deel van) de persoonsgegevens die we van u bewaren.

Recht om vergeten te worden / gegevens te wissen - U heeft het recht om gegevens die we van u bewaren te laten verwijderen. Op uw verzoek wissen we gegevens, maar dit kan niet in alle gevallen. Dit hangt af van uitzonderingen in de wet. Uw gegevens wissen we in de volgende situaties:
 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • u een voor verwerking benodigde toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat.
 • u bezwaar maakt tegen een verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang van Handelsbanken, tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking.
 • de persoonsgegevens niet volgens de regels zijn verwerkt.
 • wanneer de gegevens moeten worden gewist, omdat de wet dat verplicht.

Recht op beperking - U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (voor een deel) te beperken. Als dit verzoek gegrond is bevonden, worden uw gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt voor zover u daar toestemming voor geeft, afgezien van wettelijke uitzonderingen.

Recht op rectificatie - Als de informatie die we van u bewaren niet klopt, dan passen we deze informatie meteen aan nadat u ons er op wijst.

Bezwaar maken tegen gerechtvaardigd belang - U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van de bank. 

Stopzetten van direct marketing - Wilt u geen direct marketingmateriaal meer van ons ontvangen? Geef dit aan ons door via dpo-nl@handelsbanken.nl of neem contact op met uw Handelsbanken-kantoor.

Recht op dataportabiliteit - Het grootste deel van de persoonsgegevens die we van u bewaren, kunt u als een digitaal bestand krijgen. Dit bestand gebruikt u bijvoorbeeld om naar andere bedrijven of autoriteiten door te sturen die uw gegevens nodig hebben. Is dit technisch niet mogelijk? We kunnen uw gegevens op uw verzoek doorsturen naar de organisatie die om uw gegevens vraagt. 

Wilt u één of meerdere van uw rechten gebruiken? Neem contact op met uw Handelsbanken-kantoor of met de Functionaris voor de Gegevensverwerking (Data Protection Officer) van Handelsbanken in Nederland. We beoordelen uw verzoek of bezwaar persoonlijk. Daarna bepalen we of en hoe we uw verzoek kunnen uitvoeren binnen de juridische regels.  

Meer informatie

In onze Algemene Voorwaarden (pdf) leest u meer over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken. Heeft u vragen of een klacht over de manier waarop we uw gegevens gebruiken? Neem contact op met uw Handelsbanken-kantoor of de Functionaris voor de Gegevensverwerking van Handelsbanken in Nederland. Of stuur uw klacht naar de Autoriteit PersoonsgegevensOpent in een nieuw venster.