Orderuitvoeringsbeleid Handelsbanken Nederland

Mei 2023

In het orderuitvoeringsbeleid is vastgelegd waar de orders worden uitgevoerd en welke factoren de plaats van uitvoering beïnvloeden. Daarbij wordt inzicht gegeven in en uitleg gegeven over het relatieve gewicht van de factoren die daarbij een rol spelen. 

Handelsbanken biedt uitsluitend vermogensbeheer aan. Alle transacties van de door Handelsbanken beheerde portefeuilles worden uitgevoerd door Optimix en aangehouden in de beleggersgiro van Optimix. Handelsbanken ziet er op toe dat de transacties voor haar cliënten door Optimix tegen de meest gunstige voorwaarden worden uitgevoerd.

Ieder jaar, of bij elke wezenlijke verandering tussentijds, wordt het orderuitvoeringsbeleid beoordeeld en indien nodig aangepast. Handelsbanken informeert haar cliënten over wezenlijke wijzigingen in haar orderuitvoeringsbeleid. 

1. Best execution 

Het orderuitvoeringsbeleid is gebaseerd op het principe van best execution. Dit betekent dat Handelsbanken alle redelijke maatregelen zal nemen om het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de prijs van de financiële instrumenten, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten. 

Bij de bepaling van het relatieve gewicht van de hierboven genoemde factoren neemt Handelsbanken de volgende criteria in aanmerking: 
  • Kenmerken van de cliënt
  • Kenmerken van de order 
  • Kenmerken van de financiële instrumenten waar de order betrekking op heeft 
  • Kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar deze order kan worden geplaatst
Bij de bepaling van het best mogelijke resultaat gaat Handelsbanken uit van de totale tegenprestatie. Deze bestaat uit de prijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten (zoals provisiekosten, brokerkosten, kosten van het afwikkelen van de transactie en bewaringskosten) en de waarschijnlijkheid van uitvoering. Voor de uitvoering van orders in het kader van vermogensbeheer zijn de prijs en uitvoeringskosten de belangrijkste factoren. Vervolgens zijn de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling en de snelheid van belang.

Tot slot worden omvang en aard van de order meegenomen in de orderuitvoering. In het kader van vermogensbeheer zullen orders van cliënten van hetzelfde type vermogensbeheer in de meeste gevallen worden samengevoegd. Indien een samengevoegde order van meerdere cliënten slechts ten dele wordt uitgevoerd, wordt het uitgevoerde volume pro rata verdeeld over de cliënten in de order. Opdrachten van cliënten die een Beleggersgirorekening hebben worden eerst gesaldeerd met de opdrachten van andere houders van een Beleggersgirorekening. Voor zover na saldering een opdracht resteert, wordt deze uitgevoerd overeenkomstig dit orderuitvoeringsbeleid. 

2. Plaatsen van uitvoering 

De plaats van uitvoering is de entiteit waar de orders worden uitgevoerd. Optimix kan orders op de volgende manieren laten uitvoeren: 
  • Direct op een gereglementeerde markt
  • Via een MTF, een OTF, een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling, een market maker of andere liquiditeitsverschaffer of een entiteit die in een derde land een soortgelijke taak verricht als een van de voornoemde partijen
  • “Over the counter” (OTC), waarbij de transactie wordt afgesloten met een tegenpartij buiten een gereguleerde markt
  • Via een broker die de order vervolgens plaatst op een gereguleerde markt
  • Handelsbanken handelt orders niet zelf systematisch af. Handelsbanken ontvangt geen beloning, korting of niet-geldelijke tegemoetkoming voor de routing van orders van cliënten naar een bepaalde plaats van uitvoering. Handelsbanken belegt niet voor eigen rekening. Zodoende zijn er ook geen transacties voor eigen rekening. Handelsbanken maakt geen gebruik van Securities Financing Transactions. Cliënten kunnen bij Handelsbanken informatie opvragen over de plaatsen van uitvoering en de entiteiten die transacties voor Handelsbanken uitvoeren

3. Selectie plaatsen van uitvoering 

Voor de keuze van de plaats van uitvoering van een order worden de volgende factoren meegenomen: de prijs, de uitvoeringskosten, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de snelheid, de omvang, de aard, clearingregelingen, handelsonderbrekers, geplande acties of enigerlei ander relevant aspect van de order. Deze factoren worden meegenomen bij de selectie van een nieuwe plaats van uitvoering, alsmede bij de jaarlijkse evaluatie van de gebruikte plaatsen van uitvoering.

Indien de evaluatie van de factoren uitwijst dat een plaats van uitvoering onvoldoende geschikt is om het best mogelijke resultaat voor de cliënt te behalen, dan zal deze plaats van uitvoering niet worden opgenomen in de lijst met goedgekeurde plaatsen van uitvoering. Bij de selectie en evaluatie van de plaatsen van uitvoering wordt gebruikgemaakt van data die de plaatsen van uitvoering wettelijk verplicht zijn te publiceren. 

4. Overwegingen per financieel instrument

Aandelen (ondernemingen of beleggingsinstellingen) met een doorlopende notering 
Voor aandelen met een notering op een gereglementeerde markt draagt Optimix de uitvoering van de order over aan een derde (“uitvoerende broker”). Optimix maakt hiervoor gebruik van een select aantal door haar geaccepteerde uitvoerende brokers. Deze partijen dienen over een MiFID-compliant best execution orderuitvoeringsbeleid te beschikken. Wanneer de geboden liquiditeit op een gereglementeerde markt ontoereikend is, kan de transactie “Over the counter” (OTC) met een derde worden uitgevoerd als dat voor de cliënt een beter uitvoeringsresultaat oplevert. Aandelenorders worden uitgevoerd op een van de goedgekeurde plaatsen van uitvoering.

De lijst met goedgekeurde plaatsen van uitvoering en brokers publiceert Optimix via haar website. Voor de keuze voor de plaats van uitvoering zijn de belangrijkste criteria de waarschijnlijkheid van uitvoering, de prijs van het instrument, alsmede de uitvoeringskosten. Bij de uitvoering van een OTC-transactie wordt gecontroleerd of de voorgestelde prijs correct is aan de hand van een vergelijking met prijzen beschikbaar via Bloomberg-terminals en prijzen op andere plaatsen van uitvoering. 

Beleggingsinstellingen met een notering op het fondsplatform van Euronext Amsterdam (“TCS”) 
Orders voor beleggingsinstellingen met een notering op het fondsplatform van Euronext Amsterdam worden door Optimix zelf uitgevoerd. Prijsvorming voor deze financiële instrumenten wordt geheel bepaald door de fund agent van de betreffende instellingen. Dit uitvoeringsbeleid is daarom niet van toepassing op dit type financiële instrumenten. 

Beleggingsinstellingen zonder beursnotering 
Voor niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen worden inschrijvings- en uitschrijvingsorders verstuurd aan de administrateur van de beleggingsinstelling. Verrekening vindt plaats op basis van de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling, vermeerderd of verminderd met een op- of afslag conform de fondsvoorwaarden. Dit uitvoeringsbeleid is niet van toepassing op dit type financiële instrumenten. 

Overige financiële instrumenten 
Orders in overige financiële instrumenten, waaronder staatsobligaties, bedrijfsobligaties, derivaten en gestructureerde producten, worden door Optimix overgedragen aan een uitvoerende broker. Optimix maakt hiervoor gebruik van een select aantal door haar geaccepteerde uitvoerende brokers. Deze partijen dienen over een MiFID-compliant best execution orderuitvoeringsbeleid te beschikken. Wanneer de geboden liquiditeit op een gereglementeerde markt ontoereikend is, kan de transactie OTC met een derde worden uitgevoerd als dat voor cliënt een beter uitvoeringsresultaat oplevert.

Orders in overige financiële instrumenten, waaronder obligaties, derivaten en valuta worden uitgevoerd op een van de goedgekeurde plaatsen van uitvoering. De lijst met goedgekeurde plaatsen van uitvoering en brokers publiceert Optimix via haar website. Voor de keuze van de plaats van uitvoering zijn de belangrijkste criteria de waarschijnlijkheid van uitvoering, de prijs van het instrument, alsmede de uitvoeringskosten. 

5. Evaluatie orderuitvoering 

Ieder jaar, of bij elke wezenlijke verandering tussentijds, worden het orderuitvoeringsbeleid door Handelsbanken beoordeeld en indien nodig aangepast. Handelsbanken geeft haar cliënten kennis van wezenlijke wijzigingen in haar orderuitvoeringsbeleid. 

6. Force majeure 

In sommige gevallen, die buiten de macht van Handelsbanken liggen, kan Handelsbanken niet anders dan een order uitvoeren op een andere wijze dan volgens dit orderuitvoeringsbeleid. In zulke gevallen, streeft Handelsbanken naar een orderuitvoering tegen de best mogelijke voorwaarden.