Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (sub)domeinen van Svenska Handelsbanken AB (publ) Nederland (“Handelsbanken”). Handelsbanken, gevestigd aan de Herikerbergweg 181, 1101 CN Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. De verklaring heeft betrekking op de algemene dienstverlening van Handelsbanken. Voor specifieke diensten kan aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens relevant zijn, die in dat geval bij het aanbieden van de dienst wordt verstrekt.

Wanneer u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, neem dan contact met op met uw Handelsbanken-kantoor of met de Functionaris voor de Gegevensverwerking (Data Protection Officer) van Handelsbanken in Nederland via dpo-nl@handelsbanken.nl.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk. Het is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van ons privacybeleid en de plicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Ook bij de ontwikkeling en het aanbieden van onze producten en diensten houden wij hier rekening mee, door het nemen van technische-, fysieke- en organisatorische maatregelen. Hiermee beschermen wij de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens en andere informatie die we van u hebben opgeslagen en verwerken.

Met deze privacyverklaring willen wij aan u duidelijk maken welke persoonsgegevens wij van u bewaren en verwerken. We lichten toe waarom we dit doen en hoe we aan uw persoonsgegevens komen. Ook maken we duidelijk met wie wij deze gegevens mogen delen en hoe lang wij deze bewaren. Wij leggen uit hoe u invloed kunt uitoefenen op de gegevens die wij van u bewaren en hoe u deze kunt inzien. Ook leest u waar u hierover meer informatie kunt vinden.

Welke persoonsgegevens hebben en verwerken wij?
Er zijn verschillende categorieŽn van persoonsgegevens die wij van u hebben en verwerken. Zo zijn er algemene persoonsgegevens (zoals uw naam, adres en Burgerservicenummer), persoonlijke voorkeuren die van toepassing zijn (zoals taal en acceptatie van cookies), producten die u van ons afneemt (zoals rekeningen, kredieten en deposito’s), financiŽle transacties (zoals informatie over af- en bijschrijvingen en aan- en verkoop van financiŽle instrumenten), maar ook gegevens over communicatie (zoals opnames van gesprekken die we met u voeren en e-mailverkeer tussen u en ons) en technische gegevens (zoals uw IP-adres en de wijze waarop u internetbankieren gebruikt).

Daarnaast is er een categorie met relevante gevoelige gegevens. Deze informatie verwerken wij alleen als dat nodig en relevant is voor producten of diensten die wij leveren. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om bij derden geregistreerde schulden of betaalgedrag. Waar nodig, verwerken wij ook persoonsgegevens over uw vertegenwoordigers, zoals gevolmachtigden en zaakwaarnemers. Ook deze persoonsgegevens vormen een separate categorie.

Ter bescherming van uw veiligheid en die van onze medewerkers, en ook voor het tegengaan van fraude, witwassen en andere criminaliteit, maken wij gebruik van beveiligingsmaatregelen op onze locaties, bijvoorbeeld door cameratoezicht.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die relevant zijn om onze diensten of producten aan u te kunnen leveren. Als u, om welke reden dan ook, besluit om de gevraagde gegevens niet aan ons te geven, of als u reeds verstrekte gegevens niet langer aan ons wilt verstrekken, dan kunnen wij u mogelijk niet meer van dienst zijn. Er zijn vier juridische grondslagen waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren. Deze grondslagen leest u hieronder.

1) Naleven van een overeenkomst
Op basis van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten, neemt u diensten bij ons af. Het belangrijkste doeleinde om gegevens van u te verzamelen, verwerken en opslaan, is om deze diensten aan u te verlenen, deze voor te bereiden en om deze (digitaal) te administreren.

Wij kunnen de telefoongesprekken die u met ons voert, monitoren en opnemen. Voor sommige van onze producten zijn we hiertoe wettelijk verplicht, bijvoorbeeld wanneer u via de telefoon financiŽle instrumenten bij ons koopt. Daarnaast kunnen we de opgenomen gesprekken ook gebruiken om telefonisch gemaakte afspraken nog een keer te controleren en om de dienstverlening aan u verder te verbeteren.

2) Noodzakelijk op grond van wet- en regelgeving
Om aan geldende wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, gebruiken wij uw persoonsgegevens onder andere om uw identiteit te controleren en te verifiŽren, en het gebruik van uw rekening(en) en andere bancaire diensten te monitoren en te analyseren. Hierdoor kunnen wij fraude, witwassen en andere criminele activiteiten voorkomen en opsporen. Daarnaast documenteren en bewaren wij uw persoonsgegevens bij transacties in financiŽle instrumenten (zoals aandelen en beleggingsfondsen), voor het naleven van veiligheidsregels (bijvoorbeeld bij internet- en mobielbankieren), het verzorgen van rapportages aan de autoriteiten (zoals de Belastingdienst of toezichthouders), en het naleven van regelgeving over accounting, risicobeheer en het bijhouden van statistieken. Ook maken en bewaren wij – voor uw en onze veiligheid – video-opnames.

3) Gerechtvaardigd belang van de bank
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u passende producten en diensten aan te bieden, waarmee wij met u een langdurige relatie willen opbouwen. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens ook voor het uitvoeren van markt- en klantanalyses (om onze producten en diensten te verbeteren), voor het uitvoeren van direct marketingactiviteiten (waardoor wij u producten en diensten kunnen aanbieden die voor u interessant kunnen zijn, tenzij u ons heeft gevraagd dit niet te doen) en voor risicomanagementdoeleinden en statistieken (bijvoorbeeld om onze modellen voor kredietbeoordelingen te verbeteren).

4) Met uw toestemming
In sommige gevallen hebben wij uw expliciete toestemming nodig om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Als dit het geval is, dan vragen wij u via een aparte schriftelijke verklaring om uw toestemming. U kunt te allen tijde op eenvoudige wijze uw toestemming intrekken, in de schriftelijke verklaring geven wij aan hoe u dit kunt doen.

Een voorbeeld waarbij wij uw toestemming vragen, is wanneer u onze website gebruikt. Uw IP-adres wordt dan automatisch geregistreerd voor bepaalde veiligheidsdoeleinden en om het aantal bezoekers van de website te kunnen meten. Dit zijn de zogenaamde cookies. U geeft uw toestemming wanneer u in uw webbrowser aangeeft akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
Bij de verlening van sommige diensten is het denkbaar dat aan de hand van een over u bekend profiel een geautomatiseerd besluit wordt genomen. Wanneer dat aan de orde is, informeren wij u daar over.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verkrijgen
Wij verkrijgen de gegevens direct van u, bijvoorbeeld wanneer u een rekening bij ons opent, een lening bij ons afsluit of betalingen via ons doet. Daarnaast verkrijgen wij ook informatie uit private of openbare bronnen die gerelateerd zijn aan uw activiteiten bij ons, zoals de Belastingdienst, het Bureau Krediet Registratie of het Kadaster.

Met wie delen wij uw gegevens?
Wij mogen uw gegevens niet delen, tenzij wij dit doen voor een toegestaan doel, zoals het nakomen van de contractverplichtingen die we met u hebben. Ook zijn wij soms wettelijk verplicht uw gegevens te delen, zoals voor het rapporteren van gegevens aan de autoriteiten.

Om aan onze contractverplichtingen te voldoen, kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens delen met een bedrijf buiten de Handelsbanken Groep. Dit bedrijf helpt ons dan bij onze dienstverlening aan u. Voorbeelden van andere bedrijven of partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen, zijn onder meer derde partijen die contractuele diensten aan ons verlenen (zoals betalingsdienstverleners), kredietbeoordelingsorganisaties (wanneer u een lening bij ons aanvraagt), banken en betaalinstellingen in landen in en buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (wanneer we op uw verzoek geld overmaken), en de overheid, toezichthouders of Belastingdienst (om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen).

Delen van persoonsgegevens met derde landen
Soms is het voor ons noodzakelijk om uw persoonsgegevens te delen met partijen buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, zogenaamde derde landen. Dit gebeurt met name wanneer we op uw verzoek, en op basis van een tussen u en ons gesloten overeenkomst, geld of een ander vermogensbestanddeel overmaken naar een ontvanger in dat derde land. Daarnaast kunnen de autoriteiten uit derde landen ons verplichten om uw persoonsgegevens met hen te delen.

Wanneer wij met u geen overeenkomst hebben gesloten over het delen van uw persoonsgegevens met derde landen, dan mogen wij deze gegevens pas delen onder de volgende voorwaarden:
  • De Europese Commissie heeft vastgesteld dat er in het derde land voldoende beschermende waarborgen bestaan;
  • Er is sprake van andere waarborgen, zoals clausules in door ons met derde partijen gesloten overeenkomsten en bedrijfsreglementen;
  • Er is specifieke toestemming van een Toezichthouder, of;
  • Het delen van gegevens is toegestaan op basis van toepasselijke wetgeving.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig vinden om aan onze overeenkomst met u te kunnen voldoen, en om onze producten en diensten aan u te kunnen blijven aanbieden. Wanneer u een product of dienst van ons niet langer gebruikt, dan dienen wij, afhankelijk van het type dienst of product, toch enkele van uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Wij moeten bijvoorbeeld kunnen rapporteren aan de Belastingdienst, voldoen aan de vereisten voor het voorkomen van witwassen en aan de boekhoudregels. Gegevens over door u afgenomen producten worden bijvoorbeeld tot zeven jaar na beŽindiging van onze met u relatie bewaard. Wanneer u met ons in gesprek gaat voor een bepaald product of dienst, maar uiteindelijk geen overeenkomst met ons aangaat, dan slaan wij uw persoonsgegevens op voor een periode van maximaal dertien maanden.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de gegevens die wij van u bewaren en hoe kunt u deze inzien?

Recht op inzage - U kunt ons op ieder moment (in principe kosteloos) verzoeken om inzage van (een deel van) de persoonsgegevens die wij van u bewaren.

Recht om vergeten te worden / gegevenswissing - U heeft het recht om gegevens die wij over u verwerken, te laten verwijderen. Deze mogelijkheid bestaat niet altijd. Wij zullen op uw verzoek, onder voorbehoud van de in de wet genoemde uitzonderingen, de gegevens verwijderen als:
  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • u een voor verwerking benodigde toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat;
  • u bezwaar maakt tegen een verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang van Handelsbanken, tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • wanneer de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke plicht.
Recht op beperking - U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (deels) te beperken. Als dit verzoek gegrond wordt bevonden, worden uw gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt voor zover u daar toestemming voor geeft, behoudens wettelijke uitzonderingen.

Recht op rectificatie - Als de informatie die wij van u bewaren onjuist is, dan wijzigen wij deze informatie onmiddellijk nadat u ons op de onjuistheid heeft gewezen.

Bezwaar maken tegen gerechtvaardigd belang - U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van de bank.

Stopzetten van direct marketing - Als u geen direct marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen, dan kunt u dat altijd aan ons mededelen via dpo-nl@handelsbanken.nl of door contact op te nemen met uw Handelsbanken-kantoor.

Recht op dataportabiliteit - U kunt het grootste deel van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, en die wij bewaren in onze systemen, als een digitaal bestand krijgen dat u direct kunt doorsturen naar bijvoorbeeld andere bedrijven of autoriteiten die persoonsgegevens verwerken. Wanneer dat technisch mogelijk is, kan Handelsbanken de gegevens op uw verzoek naar een andere verwerkingsverantwoordelijke doorzenden.

Neem contact op met uw Handelsbanken-kantoor of met de Functionaris voor de Gegevensverwerking (Data Protection Officer) van Handelsbanken in Nederland, als u van een of meerdere van uw rechten gebruik wilt maken. Een door u gedaan verzoek of geuit bezwaar als hierboven beschreven, wordt door ons op individueel niveau zorgvuldig beoordeeld. Op basis hiervan bepalen wij of, en zo ja in welke mate, wij juridisch aan het verzoek kunnen voldoen.

Meer informatie
In onze Algemene voorwaarden (pdf) treft u ook informatie aan over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Heeft u vragen of een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact op met uw Handelsbanken-kantoor of de Functionaris voor de Gegevensverwerking van Handelsbanken in Nederland. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van uw Handelsbanken-kantoor kunt u vinden op handelsbanken.nl/kantorenoverzicht. De Functionaris voor de Gegevensverwerking van Handelsbanken in Nederland kunt u bereiken via dpo-nl@handelsbanken.nl.


Terug
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
Ľ Privacy notice